banner8

Dicle Üniversitesi 41 sözleşmeli personel alacak

Dicle Üniversitesi 41 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 temmuz 2022.

GÜNDEM 16.07.2022, 01:20
1
Dicle Üniversitesi 41 sözleşmeli personel alacak
Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda 41 sözleşmeli personelin alınacağı duyuruldu. 

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2020 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
b) MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c) 2020 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
b) MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c) Bir devlet üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde en az l(bir) yıl çalışmış olmak.
c) 2020 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2020 KPSS'den en az 60 puan almış olmak
c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.
a) Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak
b) Network Donanım Teknik Destek ve Yazılım Bakım sertifika, Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi sertifika ve Pacs sertifika almış olmak.
c) Bir devlet üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde en az l(bir) yıl çalışmış olmak.
d) 2020 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
e) Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır.
a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) MEB onaylı Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.
c) 2020 KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
d) Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapacaktır.
a) Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapah (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb. bahçe bakımı sulama ve budama işlerini yapacak
c) 2020 yılı KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
d) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.
a) Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.
c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapah (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb. bahçe bakımı sulama ve budama işlerini yapacak
d) 2020 yılı KPSS'den en az 60 puan almış olmak.
e) Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.
a) Ortaöğretim kuramlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) Kazıyıcı, yükleyici gibi iş makinesi kullanabilmek için G sınıfı ehliyete sahip olmak.
c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
d) Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik rapora belgesine sahip olmak.
*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Dicle Üniversitesi ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama işlerinde çalıştırılacaktır.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olması.
6- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kuramlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olanlar için yapılan alıma başvuruda bulunanlar çekim, rapor okuma vb. yapacaklardır.
13- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
14- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

1- Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.(ön ve arka yüz)
3- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan türü sınav sonuç belgesi.
5- Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100'lük sistem (eczacı için)
6- Yalnız DS 02 ve BÜR 01 bölümlerinden kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmekte olup, diğer bölümlerde deneyim belgesi isteniliyor ise e-Devletten alacakları barkodlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
7- Başvurulan unvanda istenilen sertifikaların eklenmesi.
8- Ehliyet Belgesi
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.
Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59'a kadardır.)
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise için 2020 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ADRES:
Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2320-5182-5136

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
23
açık
Namaz Vakti 06 Ekim 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:31
Öğle 12:32
İkindi 15:48
Akşam 18:23
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Whatsap İhbar Hattı