Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 150 personel alacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GÜNDEM 02.01.2023, 14:30
2
Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 uzman yardımcısı alacak
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tarafından yapılan ilana göre 150 personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

a) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, test usulünde yapılacaktır.b) Giriş sınavının yazılı bölümü, 11/02/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da yapılacaktır,e) Giriş sınavı tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (13/01/2023) itibarıyla aşağıdaki genel vc özel şartları taşımaları gerekir:a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),c) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.ç)TABLO 2'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,d)ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2'de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır).

a) Başvurular, 02/01/2023 {09:00) - 13/01/2023 (18:00) tarihleri arasında(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyleTABLO I 'de yer alan sadece bir il içinbaşvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurulan geçersiz savılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.c) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kıınımundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilermi güncelleştirmeleri, bilgileri güncellendikten sonra da başvuruda bulunmaları gerekmektedir.e) Adaylar; istenilen diğer bilgilerini beyan ederek belgelerim pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.f) Kariyer Kapısı-Kamu tşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.g) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile günccllcncbilecektirğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar günccllcmck isteyen adaylar; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.Iı) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.i) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarmı, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, TABLO l'de yer alan her il için ayrı ayrı belirlenecektir.Her il için ayrı ayrı olmak üzere; TABLO l'de belirlenen kontenjan sayısının 10 katına kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. TABLO l'de belirlenen her il için kontenjan sayısının 10 katından fazla başvuru olması halinde sınava katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 10 katı kadar aday o il için yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste (www.hmb.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (httos://isealimkariverkaDİsi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım / Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir.Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

1) Yazılı sınav konuları:a) İktisat Grubu:1) Mikro iktisat,2) Makro iktisat.b) Maliye Grubu:I) Kamu maliyesi,2) Maliye politikası.c) Hukuk Grubu:1) Anayasa hukuku,2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),5) Ticaret hukuku (Başlangıç),6) Ceza hukuku (Genel hükümler).ç) Muhasebe Grubu:I) Genel muhasebe.Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
2) Sözlü sınav konuları:Sözlü sınavda adaylar;a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan cn az elli puan alınması ve bunların ortalamasının cn az yetmiş puan olması şarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:Adaylar bu duyurunun, "VI- SINAV KONULARI" başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.Yedek listede yer alan adayların haklan, yeni bir sınav yapılıncaya kadar cn geç iki yıl süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer. giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.b) Giriş sınavım kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçlan geçersiz sayılarak atamalan yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamalan yapılmaz.ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamalan iptal edilir.d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (e) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden aynlanlann yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedk listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.

Ataması yapılanlar, atandıkları il'de beş yıl görev yapmak zorundadır.

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Sınavı Açan Birim: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 350- KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının; KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

- Giriş sınavının yazılı bölümü 18-19 Mart 2023 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum halinde yapılacaktır.- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yazılı sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Ayrıca, sınava girecek olan adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.- Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaraları, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.- Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1.750 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.- Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.- "Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği" hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Başvurular 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30'da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir.- Adaylar giriş sınavına, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak yazılı sınavın ilk oturumunun başlama saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.- 17 Şubat 2023 Cuma günü saat:17:30'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi işlem Sistemine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları oturum sırasına göre aşağıdaki gibidir:- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

- Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50'den, bu notların ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.- Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'ten az olmaması gerekir.- Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.- Giriş sınavında başarılı olabilmek için gerekli olan giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı sırasına göre ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç yazı ile de bildirilir.- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir ve 10 (on) iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

- Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.- Sözlü sınav öncesi adaylardan, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ile gerekmesi halinde denklik belgesi ve başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.- Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.İlan olunur.
İletişim Bilgileri:T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu BaşkanlığıAdres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33 Çankaya/ANKARAİnternet Adresi: https://www.hmb.gov.trTelefon: 0 (312) 253 54 06-07

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak 06:08
Güneş 07:29
Öğle 12:58
İkindi 15:51
Akşam 18:16
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Whatsap İhbar Hattı