Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak

Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2023.

GÜNDEM 02.11.2023, 15:55
2
Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre 15 kamu ihale uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 17 Kasım 2023.

Kamu İhale Kurumuna (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen üç gruptan toplam 15 (onbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuzca ya da bu yönde alınacak karar üzerine muhatap Kurumla İdaremiz arasında düzenlenecek protokol kapsamında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 09 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2022 ve 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden (2. ve 3. Grupta yer alan puan türlerinin herhangi birinden) 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),
6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir),
7) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,
8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

1) e-Devlet uygulaması (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen "Yükseköğretim Mezun Belgesi" (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.), veya diploma ya da geçici mezuniyet belgesi veyahut yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların diploma denklik belgesi (Başvuru sırasında adaylarca Kariyer Kapısı Platformu başvuru ekranındaki "Ek Dosya" alanına PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir.),
2) 2022 veya 2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.)
3) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
4) Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.),
5) Fotoğraf (Başvuru sırasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak temin edilecek olup, aday dilerse standartlara uygun farklı bir fotoğrafını da sisteme yükleyebilecektir.).

Başvurular 6 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 17 Kasım 2023 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecektir. Tüm başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sınava katılabilmek için; e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.
Belirtilen gün ve saate kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

Başvuruların incelenmesi neticesinde, işbu ilanın I. ve II. bölümünde belirtilen başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru için gerekli belgeleri bulunan adaylar sınava katılmaya hak kazanacak ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Giriş Belgesi; yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylarca; Kurumun resmi internet sitesinden ya da sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde bunlar tarafından duyuru şeklinde ilan edilecek internet adresi üzerinden temin edilecek olup, adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınav Giriş Belgelerinde yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Adayların yazılı sınavda, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportu yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

1) 1. ve 2. gruptan (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,
b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
ç) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
d) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,
2) 3. gruptan (İnşaat Mühendisliği) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.

Yazılı sınav, sınav konuları itibarıyla test ve klasik sınav şeklinde yapılacaktır.
1. veya 2. Gruptan (Hukuk / İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, ç ve d) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Bu adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav başvurusu yaparken sadece kendilerinin belirledikleri üç soru grubundan sınava katılabilirler.
3. gruptan (İnşaat Mühendisliği) sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.
Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden verilir. Sınava 1. ve 2. gruptan katılacak adaylar; alan bilgisi sınav konuları (Kamu Hukuku Grubu, Özel Hukuk Grubu, İktisat Grubu, Maliye Grubu ve İşletme ve Muhasebe Grubu) arasından hangi üç soru grubunu tercih ederlerse etsinler, hepsi kendi içerisinde 100 tam puan üzerinden değerlendirilen bu soru gruplarının her birinden en az 60 puan almak suretiyle ve toplamda üç soru grubundan alacakları notların ortalaması da en az 70 puan olmak şartıyla başarılı sayılacaklardır. Sınava 3. gruptan katılacak adayların da sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.
Adayların sınava gireceği yer, tarih ve saate ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

Adaylar yazılı ve sözlü sınav sorularına veya sınavların uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınavların sonuçlarının duyurulmasını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kamu İhale Kurumu'na yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın TC Kimlik Numarası, imzası ve adres bilgisi olmayan ve itiraz bedeli belirlendiği takdirde söz konusu itiraz bedelinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarını adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.
Giriş Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve giriş sınav duyurusunda fakülte / bölüm itibarıyla belirtilen uzman yardımcılığı kadro sayısı dikkate alınarak sıralamaya tabi tutar.
Sınavda başarılı olanların sayısı fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.
Ayrıca başarılı olmak şartıyla, giriş sınavında fakülte / bölüm itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içerisinde yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Tlf : (312) 218 48 43
Faks : (312) 218 48 83
Not: Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Sınava ilişkin ilgililere duyurulması gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 29 Kasım 2023
İmsak 05:59
Güneş 07:24
Öğle 12:32
İkindi 15:08
Akşam 17:30
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Whatsap İhbar Hattı