Milli Eğitim Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 50 uzman yarhttps://www.milligazete.com.tr/yonet/content/postdımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023.

GÜNDEM 06.01.2023, 13:05
1
Milli Eğitim Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı alacak
Milli Eğitim Bakanlığında 9 uncu derece kadroda görev yapmak üzere 50 (elli) uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 10 Şubat 2023.
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı için aranılan şartları taşıyan adayların başvuruları 6 Şubat - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
2023 Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sözlü sınav olarak 6 Mart - 17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.
Sözlü Sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen Milli Eğitim Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde veya kadro sayısınca adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 24 Şubat 2023 tarihinde www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir.
Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen taban puanı almış olmak kaydıyla kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),
c) Sözlü sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak.
d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak.
*Yukarıdaki tabloda belirtilen 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında (https://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2022 10/11160806 9 cizelgeveesaslar.pdf)
belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
** Her aday sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.
Başvurular dijital ortamda 6 Şubat - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Milli Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısıhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.
1. KPSS puanı (ÖSYM Kurumundan otomatik olarak gelmektedir.)
2. Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyecektir. (Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)
3. Fotoğraflı özgeçmiş, (başvuru esnasında "PDF" formatında yüklenecektir.)
4. Hizmet belgesi (Devlet Memuru olarak çalışan veya çalışmış olanlar, başvuru esnasında "PDF" formatında yüklenecektir.),
5. Adaylar; istenilen bilgilerinin sınav başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini PDF (birden fazla yüklenecek belgelerin tek doküman haline getirilip yüklenmesi gerekmektedir) formatında yükleyeceklerdir.
6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.
8. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen adaylar ise; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu İptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edeceklerdir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonu ile de tekrar başvuru yapabileceklerdir.
9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
10. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.
11. Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava katılacak kişiler 24 Şubat 2023 tarihinde Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(1) Sözlü sınavda adaylar, Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) yönlerinden değerlendirilir.
(2) Adaylar, Sözlü Sınavı Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için KPSS puanı ile sözlü sınav puanının ortalamasının en az 70 olması şarttır.
(3) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sözlü sınav sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfalarında (www.meb.gov.tr -personel.meb.gov.tr) 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ilan edilecektir.
Yarışma Sınav Komisyonunun gerekli görmesi durumunda yedek aday da belirlenerek ilan edilebilecektir.
Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Ancak, belli bir alandan ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Yarışma Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir alandan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik oluşturmaz.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ataması yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi ataması iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir.
Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş (5) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on (10) iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.
İnternet Başvuru Tarihleri
6 Şubat - 10 Şubat 2023
Sınava Girecek Adayların İlanı
24 Şubat 2023
Sözlü Sınav
6 Mart - 17 Mart 2023
8. BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden temin edilebilir.
Telefon : 0(312) 413 17 62 - 413 28 36 - 413 28 40
Adres : MEB Personel Genel Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, No: 98,
Bakanlıklar/Ç ankaya/ ANKARA

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak 06:09
Güneş 07:30
Öğle 12:58
İkindi 15:50
Akşam 18:15
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 20 30
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 23
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Whatsap İhbar Hattı