Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2023.

GÜNDEM 23.09.2023, 04:35
1
Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlana ilana göre 15 müfettiş yardımcısı alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 1 Ekim 2023.

a. Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9'uncu dereceli 15 (onbeş) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.
b. Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında ( Ankara) görev yapacaktır.
c. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
ç. Yabancı üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.
d. Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanlarını ''Son İşyeri Bilgileri'' sekmesinden gireceklerdir.
e. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
f. Bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarının; Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat ve İşletme programlarının birinden mezun olmak,
c. Tablo-1'de bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), Tablo-1'de bulunan her bir kadro unvanı için belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
d. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,
e. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

a. Çevrimiçi (online) başvurular, 20 Eylül 2023-01 Ekim 2023 (23.59'a kadar) tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.
c. Başvurusu kabul edilen adaylar ile yazılı sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
ç. Başvurusu kabul edilip yazılı sınava girecek adayların en geç 25 Ekim 2023 saat 23.59'a kadar Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait "TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07" İBAN numaralı hesaba (T.C. Ziraat Bankası 4'üncü Levent Şubesi, 'MSÜ Sınav Ücretleri Hesabı' Hesap Adı, '97508907-5007' Hesap Numarası) yazılı sınav için KDV dahil 450 (dörtyüzelli) TL ( yatırmaları ve havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla "TC kimlik numarası, Adı, Soyadı ve MSB Müfettiş Yardımcılığı Sınavı" ibaresini yazmaları gerekmektedir.
d. Giriş sınavına başvuranlardan kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

a. Yazılı sınav:
(1) Yazılı sınav 04 Kasım 2023 tarihinde, test usulünde Milli Savunma Üniversitesi tarafından Hava Harp Okulu Yerleşkesi/İstanbul'da yapılacaktır.
(2) Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının 20 katını geçmemek üzere tespit edileceğinden 300 (üç yüz) kişi olacaktır. Başvuruların incelenmesinden sonra yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılır.
(3) Yazılı sınav hukuk grubu (Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk), iktisat grubu (Makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat, para, banka ve kredi), maliye grubu (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, kamu maliyesi) ve muhasebe grubu (Genel muhasebe, mali analiz ve teknikleri) sorularından oluşur. Yazılı sınav KPSS puan türlerine göre, farklı ağırlıkta soru grupları oluşturularak iki farklı kitapçık şeklinde tanzim edilerek yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 olması gereklidir. Sınav gruplarından herhangi birinden 60 puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına ilişkin sınav kağıtları değerlendirilmez.
(4) Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
(5) Adaylara sınavda kullanılmak üzere kırtasiye (kalem, silgi, kalemtıraş vb.) malzemesi verilmeyecek, adaylar bu malzemeleri yanında getirecektir.
(6) İdarece sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde birden fazla aday tarafından ortak itiraz dilekçesi verilmemesi kaydıyla, adaylar yazılı sınava ilişkin itirazlarını Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaktır. İtiraz edecek adayların Milli Savunma Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait "TR35 0001 0011 6597 5089 0750 07" İBAN numaralı hesaba [T.C. Ziraat Bankası 4.Levent Şubesi Hesap No: 97508907-5007] KDV dahil 300 (Üçyüz) TL yatırmaları ve havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla "TC kimlik numarası, Adı, Soyadı ve MSB Müfettiş Yardımcılığı İtiraz" ibaresini yazmaları gerekmektedir. Müteakiben yazılı sınava ilişkin itirazlarını içeren ıslak imzalı dilekçelerini elden veya posta kanalıyla Tfş.Krl.Bşk.lığına teslim edecek/göndereceklerdir. Belirtilen şekilde ve süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır.
b. Sözlü sınava gelirken adayların yanında getireceği belgeler:
(1) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu, (https://personeltemin. msb.gov.tr adresinden temin ederek bilgisayarda büyük harfle doldurulacak, yazıcı vasıtasıyla çıktısı alınarak son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacak ve imzalı olarak teslim edilecektir.)
(2) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
(3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuç belgesi,
(4) Sabıka kaydı,
(5) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, (e-Devlet uygulaması üzerinden temin edilen Askerlik durum belgesi ile birlikte)
(6) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti (1 Adet)
(7) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
c. Sözlü Sınav
(1) Yapılan yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katını geçmemek üzere, 60 (altmış) aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(2) Sözlü sınavda Sınav Kurulu tarafından adaylar;
(a) Bilgi düzeyi (hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisine ilişkin bilgi düzeyi)
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğu,
(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. (a) bendi için elli puan, (b-e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(3) Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması gerekir.
ç. Değerlendirme
(1) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.
(2) Adaylar giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, asıl kazanan aday sayısını geçmemek üzere diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
(2) Giriş sınavının tüm aşamalarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında sınav sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin. msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ayrıca adaylara yazılı olarak posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
18
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2024
İmsak 03:52
Güneş 05:30
Öğle 12:50
İkindi 16:40
Akşam 20:01
Yatsı 21:32
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Whatsap İhbar Hattı