Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023

GÜNDEM 27.12.2022, 02:40
1
Pamukkale Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 44 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023

Pamukkale Üniversitesi'nin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4' üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06,1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (Eti az KPSS puanı 65 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecektir.) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunlan, "hemşire " unvanına başvuru yapamaz.
" " Destek Personeli (Temizlik, Bahçe Bakımı) pozisyonunu tercih edecek adayların görevi çalışacağı birime ait olan bahçe, yeşil alan vb. yerlerin bakım ve temizliği hizmetinde ve temizlik görevi ile amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
*** destek Personeli (Temizlik, İsıtma) pozisyonunu tercih edecek adayların öncelikli görevi okulların ısıtma hizmetinde çalışacak olup diğer zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği benzer görevleri yerine getirecektir.
Not: Müracaat edeceği pozisyonda aranan öğrenim durumunu yurtdışında tamamlamış olan aday YÖK Denklik Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu'nun 53 'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.(En az, KPSS puanı 65 ve üzeri olanlar bıısvıtnı yapabilecektir)
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6' ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi. . ." hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak. (10.01.1992 ve sonrası tarihte doğmuş olmak.)
2- Erkek adaylarda en az 170 cm boyun da olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15' ten az ya da fazla olmamak.
3- Bayan adaylar en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğu santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15' ten az ya da fazla olmamak.
4- 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10' uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
6- Ö/el Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin en az 6 (altı) ay olması.

1- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak. (10.01.1992 ve sonrası tarihte doğmuş olmak.)
2- Destek personeli unvanını tercih edecek olan adaylar temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe bakını gibi hizmetleri yerine getirmek ve kurumun verdiği ve benzeri diğer görevleri yapmak ve bu görevleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3- İhtiyaç duyulması halinde bu unvanı tercih eden adaylar vardiyalı çalıştırılabilirler.

I- Adaylar şahsen başvuruya gelmeden önce www.pau.edu.tr adresinden ilan tarihi itibariyle yayımlanacak olan başvuru formunu çevrimiçi bilgisayar ortamından dolduracak daha sonra müracaat esnasında ıslak imzalı olarak ibraz edecektir. Başvurusunu çevrimiçi ortamda yaptıktan sonra şahsen müracaat yapmayan adayların çevrimiçi başvurusu işleme alınmayacaktır.
2- Adayların başvuru formu bilgisayar ortamında doldururken mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü sistemden seçilecektir. Adaylar şahsen müracaatını yapmadan önce e-Devletten mezuniyet bilgilerini kontrol etmeleri mezuniyet türü çıkmaması halinde ise aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
3- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru formu doldurma sürecini tamamlayamayacaktır.
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak adaylar İlan tarihi itibariyle kampüs içinde bulunan MEDİKO sağlık biriminden alınacak boy ve kiloyu gösterir sağlık raporunu başvuru esnasında ibraz edeceklerdir.
5- Adaylar diplomanın aslını veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu (e-devlet üzerinden indirilip yazdırılması gerekmektedir.) mezuniyet belgelerini başvuru esnasında ibraz edecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
6- Hijyen Belgesi istenilen unvanlarda belgenin aslı veya e-devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
7- Kalorifer Ateşçisi Belgesi istenilen unvanda belgenin aslı e-devlet üzerinden alacakları barkotlu belgeyi ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
8- Özel Güvenlik Kimlik Kartı aslı ibraz edilecek ve fotokopisini teslim edeceklerdir.
9- Teknisyen unvanını tercih eden adaylar istenilen alan şartını diploması veya okulundan alacağı belgede ibraz etmesi zorunludur.
10- Adaylar istenilen belgelerin fotokopilerini başvuruya gelirken temin etmeleri gerekmektedir,
11- İlanda istenilen belge veya sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
12- Fizyoterapist unvanına başvuracak adaylar işyerinden veya kurumdan ilgili alanda çalıştıkları alanı ve çalışma (tecrübe) sürelerini gösterir belge ile E Devlet uygulamasından temin edecekleri SGK hizmet dökümü.
13- Fizyoterapist unvanına başvuracak adaylar hidroterapi ve havuz rehabilitasyonunda çalışmak üzere istihdam edilecektir.

Başvurular Kinikli yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekalet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu, veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
Şahsen Başvuru Tarihleri:
Başlangıç Tarihi: 26.12.2022 Mesai başlangıcı
Bitiş Tarihi : 09.01.2023 Mesai bitimi

2022 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce otan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde dağıtın tarihi biiyük olan adaya öncelik tanınır. Doğum tarihleri de eşit olması halinde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir.) göre hak kazanan aday başvuru bitim tarihi itibariyle cn geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.cdu.tr adresinden ilan edilecektir, ilan edilen kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu. ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 1818l 1822 / 2249 numaradan bilgi alınabilir.

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 30 Ocak 2023
İmsak 06:15
Güneş 07:37
Öğle 12:57
İkindi 15:43
Akşam 18:06
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
Whatsap İhbar Hattı