SEDDK, 21 memur alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.

GÜNDEM 25.01.2023, 09:05
1
SEDDK, 21 memur alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre 21 memur alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "2 Avukat", "7 Memur", "4 Sekreter", "4 Hizmetli" ve " 4 Şoför" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır.
Giriş sınavı; "Avukat", "Memur", "Sekreter" ve "Hizmetli" kadroları için sözlü sınav şeklinde, "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

A) Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
B) Özel Şartlar:
ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen şartları taşımak.
(*) Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türleri belirlenmiştir.
(**) "Şoför" kadrosu için; Uygulama sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü uygulama sınavına çağrılacaktır.
(***) "Avukat", "Memur", "Sekreter" ve "Hizmetli" kadroları için; Sözlü sınavına çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavına çağrılacaktır.

- Sınav başvuruları 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 23:59'da sona erecektir.
- Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
- Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;
- Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Avukat, Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
- Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

- Şoför kadrosu için uygulama sınavı 06 - 10 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır. Adayların hangi tarihte uygulama sınavına katılacakları, uygulama sınavında başarılı olan adayların sözlü sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.
Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.
- Avukat kadrosu için sözlü sınavı
- Memur kadrosu için sözlü sınavı
- Sekreter kadrosu için sözlü sınavı
- Hizmetli kadrosu için sözlü sınavı
14 Mart 2023 Salı günü İstanbul'da yapılacaktır.
15 Mart 2023 Çarşamba günü İstanbul'da yapılacaktır.
16 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul'da yapılacaktır.
17 Mart 2023 Cuma günü İstanbul'da yapılacaktır.
- Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.

- Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır.
- Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gere kmektedir.
- Uygulama sınavında başarılı olan adaylardan, başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralama neticesinde, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

- Avukat kadrosu için sözlü sınavı; Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Sigorta Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku ve Genel Yetenek-Genel Kültür konularından yapılacaktır.
- Memur, Sekreter, Hizmetli ve Şoför kadroları için sözlü sınavı; Genel Yetenek-Genel Kültür ve kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneği konularından yapılacaktır.

Giriş sınavı başarı puanı;
- Avukat, Memur, Sekreter ve Hizmetli kadroları için; adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.
- Şoför kadrosu için; merkezi sınav (KPSS) puanının %10'u, uygulama sınav puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %40'ı alınmak suretiyle belirlenecektir. Başarılı sayılmak için, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
- Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurumun resmi internet site sinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilir. Ayr ıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.
Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından isten ilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamal arı iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.
İlan olunur.
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No: 2 Palladium Tower Kat: 34 Ataşehir/ İstanbul) (www.sedk.gov.tr/) İLETİŞİM
(216) 655 69 00 ([email protected])

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak 06:08
Güneş 07:29
Öğle 12:58
İkindi 15:51
Akşam 18:16
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
Whatsap İhbar Hattı