banner8

banner9

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 9 sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 9 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022.

GÜNDEM 03.10.2022, 01:40
3
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 9 sözleşmeli personel alacak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yayımlanan ilanda 9 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik' in 8. maddesi uyarınca 2020 KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, yazılım, yapay-zeka, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4. maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
e) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
f) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
g) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
h) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.
ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
B-) ÖZEL ŞARTLAR
Yazılım, Mobil Yazılım, Sistem, Veri Analitiği ve Veri Ambarı Uzmanı olarak toplamda 9 Bilişim Uzmanı
YAZILIM UZMANI (Tam zamanlı-4 kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, Spring Boot, Angular vb. teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak,
. Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,
. RDBMS ve SQL'e hakim olmak,
. MySQL, PostgreSQL, Oracle vb. veritabanlarını kullanmış olmak,
. Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,
. Raporlama araçları konusunda bilgili olmak,
. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.
MOBİL YAZILIM UZMANI (Tam zamanlı-1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);
. Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring, Spring Boot, Angular vb teknolojilerinden en az birinin kullanıldığı projelerde görev almış olmak,
. Android ve iOS mobil uygulamaları geliştirme konusunda 2 yıl veya daha fazla deneyim sahibi,
. Versiyon kontrol sistemi (Git, SVN) kullanmış ve deneyimli olmak,
. SOAP, Restful, JSON, XML, XSLT web servis teknolojilerine hakim olmak,
. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery web teknolojilerine hakim olmak,
. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.
SİSTEM UZMANI (Tam zamanlı-1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);
. İyi düzeyde Redhat Linux bilgisine ve en az 3 (üç) yıl Linux sistem yöneticisi iş deneyimine sahip olmak,
. Tercihen Redhat Certified ENGINEER (rhce) sertifikasına sahip olmak,
. Sunucu donanımlarının Linux da yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
. Linux üzerinde web sunucu kurup (apache, nginx) PHP, MYSQL ilişkilendirmesi yapıp bu yapıyı işletebilmek,
. Linux paket yönetim sistemlerine (dpkg, rpm) hakim, tercihen Red Hat Satellite platformu hakkında tecrübeli olmak,
. TCP, UDP, IP, Network, Broadcast, Unicast, Multicast, Gateway, Depolama (SAN, NAS, NFS) kavramlarını bilmek,
. Açık Kaynak Kod felsefesine yatkın olmak,
. Teknik belge okuma, oluşturma ve raporlama konusunda istekli olmak,
. Analitik düşünme, problem çözme, planlama ve takip becerisi olmak,
. Java/Jboss/Apache/Mysql/PostgreSQL/Nginx/Redis/RabbitMQ gibi uygulamalar konusunda tecrübeli olmak,
. Sistemin kesintisiz 7/24 çalışabilmesi için gereken çalışmaları yapmak, önlemler almak, tavsiyelerde bulunmak,
. Gerektiğinde yurtdışı kaynaklarla irtibata geçip, çözümler üretmek,
. VMware sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.
VERİ ANALİTİĞİ UZMANI (Tam zamanlı-2 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);
Veri analitiği projelerinde, tahminleme, sınıflandırma, kümeleme gibi analitik model geliştirme süreçlerini planlamak, gereksinim analizlerini yapmak,
Matematiksel modelleri ilgili yazılım dili ile geliştirmek; optimizasyonu, otomizasyonu, yaşatılması ve günün koşullarına proaktif uyarlanmasını sağlamak,
Analitik modellere baz oluşturan veri setlerini ve içeriklerini tasarlamak,
Ham verileri analitik modelleme tekniklerine uyarlayarak dönüştürmek,
Veri analitiği süreçlerinin optimizasyonunu, bakımını, iyileştirilmesini sağlamak ve ilgili dokümantasyon süreçlerini tamamlamak,
Veri analitiği platformlarının günün ve planlanan gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tutulması için sistem kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak,
Veri çözümleri ekosisteminde, veri analitiği platformlarının donanım, uygulama versiyon yükseltme, güncelleme, bakım süreçlerinin planlaması ve yürütülmesine destek olmak,
İhtiyaca binaen Veri Ambarı Uzmanı görevlerini ikame edebilecektir.
Aranan Nitelikler
. 1.000 (bin) ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı bir bilişim sisteminde veri ambarı yapısında (kamu veya özel sektör) kurum çalışanı veya danışman personel olarak en az 1 yıl süre çalışmış olduğunu belgelemek,
. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve en az 2 yıl süre çalışmış olmak,
. Veri Temizleme, bütünlüğünü sağlama, sınıflandırma, görselleştirme konularında tecrübe sahibi olmak,
. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
. Büyük veri ortamında çalışmış olmak,
. İyi derecede SQL, PL-SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
. Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,
. Güçlü veri yönetimi becerilerine (veri hazırlama, veri kalitesi yönetimi vb.) sahip olmak,
. Shell ve Python dillerinde deneyimli olmak,
. Veri ambarı modelleme deneyimine sahip olmak veya veri ambarı kullanarak raporlama yapmış olmak,
. İç ihtiyacı anlayacak ve analiz edecek miktarda Excel bilgisine sahip olmak, Tercihen istatistiksel ve finansal analiz çalışmalarını yürütecek mesleki bilgiye sahip olmak,
. En az 100 kullanıcısı olan Oracle BI, Microsoft Power BI, SAP BO, Knime vb kurumsal veri analitiği uygulamaları ile geliştirme yapmış olmak,
. Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
. Tercihen Yönetim bilişim Sistemleri bilgisine sahip olmak,
. Tercihen HTML5+JS+CSS ile veri görselleştirme tecrübesine sahip olmak,
. Tercihen Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi/veri analitik konularında proje gerçekleştirmiş olmak,
. Tercihen Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
. Tercihen Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
VERİ AMBARI UZMANI (Tam zamanlı-1 Kişi-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar);
Veri ambarı projelerinde kaynak sistem verisi profillendirme, temizleme, veri dönüşüm ve aktarım gereksinim analizi yapmak,
Veri ambarı modelleme (mantıksal / fiziksel), ETL tasarım, geliştirme ve testlerini yapmak,
Veri ambarı aktivitelerinin yönetilmesi, yürütülmesi, optimizasyonu ve ilgili dokümantasyon süreçlerini tamamlamak,
Veri ambarı platformlarının günün ve planlanan gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tutulması için sistem kaynaklarının optimizasyonunu sağlamak,
Veri çözümleri ekosisteminde, veri ambarı platformlarının donanım, uygulama versiyon yükseltme, güncelleme, bakım süreçlerinin planlaması ve yürütülmesine destek görevlerini yerine getirmek,
İhtiyaca binaen Veri Analitiği Uzmanı görevlerin ikame edebilecektir.
Aranan Nitelikler:
. Oracle veya PostgreSQL veri tabanlarının yönetimi konusunda en az 2 yıl tecrübeye sahibi olmak,
. Herhangi bir ilişkisel veri tabanının kurulum, konfigürasyon, yedekleme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
. T-SQL / PL-PGSQL/ PL-SQL geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
. Veri tabanı yapısı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
. Oracle, MsSql, MySql veya PostgreSQL backup/restore, monitoring, connection pooling konuları hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Veri ambarı iş süreçlerinin modellenmesi, tasarımı, raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
. Shell ve Python dillerinde deneyimli olmak,
. Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi/veri analitik konularında proje gerçekleştirmiş olmak.
. Veri ambarı ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
. Tercihen açık kaynak teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
. Tercihen proje geliştirme döngüsüne hakim olmak,
. Tercihen temel bilişim ağları bilgisine sahip olmak.

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 Bilkent Çankaya/ ANKARA adresine ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (en geç son başvuru tarihinde) anılan adreste olacak şekilde şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
2. Lisans diploması veya e-Devletten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi),
3. 2020 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir),
4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir),
5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Sınav konuları yukarıdaki "Özel Şartlar " bölümünde belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının "Özel Şartlar" başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2020 KPSS P3 puanı ile yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.
YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 69-70-71

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 29 Kasım 2022
İmsak 05:59
Güneş 07:24
Öğle 12:32
İkindi 15:08
Akşam 17:30
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Whatsap İhbar Hattı