banner8

banner9

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı alım yapacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022

GÜNDEM 24.11.2022, 01:25
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı alım yapacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022.

1- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında Tablo-1'de belirtilen 5 pozisyon için sınav yapılarak azami 10 sözleşmeli alan uzmanı alınacaktır.
2- İlgili alanlara ve pozisyonlara göre alınacak personel sayısı Tablo-1'de belirtilmiştir. Bir pozisyona yapılan başvurular arasında başvuru şartlarım haiz olup eleme sınavına katılmaya hak kazanan veya eleme sınavı sonucunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınavda başarılı olan yeterli sayıda aday çıkmaması halinde, söz konusu pozisyon için ayrılmış kontenjan aynı gruptaki başka bir pozisyona aktarılabilir.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).
d) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
4- 01.01.1977 ve sonrası doğumlu olmak.
5- Her bir pozisyon için Tablo-Em "Aranan Özel Nitelikler" başlığında belirtilen niteliklere sahip olmak.
6- Tablo-1'de belirtilen her bir pozisyona ilişkin gerekli yabancı dillerden biri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS denkliğinde, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan güncel tarihli "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı" baz alınacaktır.) ya da ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından lisans veya doktora diploması almış olmak ya da YDS denkliği bulunmayan veya YDS'de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
(Geçerlilik süresi YDS ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavı belgelerinde 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.)
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.
Tablo-1: Pozisyon Grupları ve Aranan Özel Nitelikler

1- T.C. kimlik numarası / Mavi Kart numarası / yabancı kimlik kartı numarası.
2- Diploma/mezuniyet belgesinin kopyası (e-Devlet'ten alınabilir).
3- Yabancı dil belgesi (Bu ilanın "Giriş Sınavına Başvuru Şartları" bölümünün 8. maddesinde belirtilen yabancı dil şartını sağladığını gösterir belge).
4- Nüfus kayıt örneği belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*
5- Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*
6- Adli sicil belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten alınabilir).*
8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
9- Varsa lisansüstü eğitim diploması.
10- Mesleki tecrübe belgesi (Bu ilanın "Giriş Sınavına Başvuru Şartları" bölümünün 5. maddesinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler):
a) Yurt içinde çalışma tecrübesi olan adaylar için e-Devletten alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ile iş yerinden alınan onaylı çalışma belgesi,
b) Yurt dışında çalışma tecrübesi olan adaylar için iş yerinden alınan birim, unvan, işe başlama ve ayrılış tarihleri ile çalışma şekli (tam/yarı zamanlı) bilgilerini içeren onaylı çalışma belgesi.
11- Kompozisyon şeklinde el yazısıyla yazılmış detaylı özgeçmiş.
Başvuru sırasında, yabancı dilde hazırlanmış olan belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş nüshalarının da sunulması gerekmektedir.
* e-Devlet girişi olmayan adaylardan istenmez.

1- Adaylar başvurularını, Başkanlığın internet sitesinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. e-Devlet girişi olmayan adayların öncelikle başvuru sisteminde hesap oluşturmaları gerekmektedir.
2- Giriş sınavı başvuruları 21.11.2022 Pazartesi saat 09.00'da başlayıp 16.12.2022 Cuma saat 18.00'de sona erecektir.
3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.
4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.
5- Adaylar en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
6- Adayların mezuniyet bilgileri başvuru sistemi üzerinden Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) otomatik olarak sorgulanabilmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya YÖK'ten mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya e-Devlet'ten temin edilen mezuniyet belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
7- Varsa yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili bölümlere denkliği olan adayların denklik belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
9- T.C. vatandaşı erkek adayların e-Devlet'ten indirecekleri askerlik durum belgelerini PDF ya da JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
10- Adayların başvuru aşamasında son altı ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını JPEG formatında başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

1- Başvurular sadece, adayların başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yükledikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde başvuru sistemine yüklenmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Değerlendirme neticesinde bu ilanda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen tüm adaylar giriş sınava davet edilecek olup, başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.
3- Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
4- Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

1- Giriş sınavı, eleme sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Eleme Sınavı
a) Grup-1 ve Grup-2'de yer alan pozisyonlar için eleme sınavı, her bir pozisyon için Tablo-1'de belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşur.
b) Grup-3'te yer alan pozisyon için eleme sınavı, bu pozisyon için Tablo-l'de belirtilen alanlarda adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme ve fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ile aranan nitelik alanı ve Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
c) Bahse konu eleme sınavı konuları öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.
ç) Eleme sınavında geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Her bir pozisyon için, eleme sınavı sonucunda 70 veya üzeri puana ulaşan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanır. Bu sıralama neticesinde, ilanda her bir pozisyon için belirtilen kontenjan sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava davet edilir.
Sözlü Sınav
d) Eleme sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere adayların,
- Bu ilanın "Eleme Sınavı" başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden değerlendirilerek puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not 100 puan üzerinden 70'tir.

1- Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın internet sitesinden yapılacak duyuru ile başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
2- Nihai başarı sıralaması, her bir adayın sözlü sınav puanlarına göre belirlenir. Adaylar, sözlü sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve her bir pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenir. Sözlü sınav notlarının eşitliği durumunda, eleme sınavı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
3- Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4- Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 2 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
5- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

: Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara
: [email protected]
: www.ytb.gov.tr
: 0312 218 42 40

Yorumlar (0)
sanalbasin.com üyesidir
Namaz Vakti 04 Aralık 2022
İmsak 06:03
Güneş 07:29
Öğle 12:34
İkindi 15:07
Akşam 17:29
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 14 25
4. Pendikspor 14 25
5. Bodrumspor 15 25
6. Keçiörengücü 14 25
7. Boluspor 14 25
8. Bandırmaspor 15 24
9. Manisa FK 14 23
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Whatsap İhbar Hattı